Záruka najlepšej ceny!

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ZMENU A VYPOVEDANIE


V prípade, že si zákazník želá zmeniť či vypovedať rezerváciu vykonanú na základe jeho žiadosti, musí tak urobiť písomne (e-mailom, poštou alebo faxom). Za zmenu sa pokladá zmena počtu osôb, či dátumu začiatku, alebo ukončenia využívania služieb najneskôr 30 dní pred začatím využívania služieb. Prvá zmena rezervácie, ak je táto možná bez dodatočných výdavkov, sa vykonáva bezplatne. Za každú nasledujúcu zmenu rezervácie sa účtuje suma 15 euro. V prípade, že zmena rezervácie nie je možná, v dôsledku čoho zákazník odstúpi od potvrdenej rezervácie, postupuje sa v súlade s dole uvedenými podmienkami vypovedania rezervácie. Zmena ubytovacej jednotky a každá ďalšia zmena v čase 30 dní pred začatím termínu využívania rezervácie, ako aj počas využívania ubytovacích služieb, sa pokladá za vypovedanie rezervácie.

V prípade vypovedania pevne potvrdenej rezervácie hotelového ubytovania, predstavuje základ pre výpočet stornovacích zrážok dátum prijatia písomnej výpovede ubytovania. Tieto tarify sú nasledovné:

1. Za zrušenie rezervácie do 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 15% z celkovej ceny rezervácie a najmenej 15 Eur

2. Za vypovedanie rezervácie v termíne 29-22 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 30% z celkovej ceny rezervácie.

3. Za vypovedanie rezervácie od 21 do 15 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 40% z celkovej ceny rezervácie.

4. Za vypovedanie rezervácie od 14 do 8 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 80% z celkovej ceny rezervácie.

5. Za vypovedanie rezervácie od 7 do 0 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 100% z celkovej ceny rezervácie.

6. Za vypovedanie rezervácie po príchode do ubytovacej jednotky, či ak sa zákazník nedostaví do rezervovaného ubytovacieho zariadenia sa účtuje suma 100% z celkovej ceny rezervácie.

Za každé vypovedanie rezervácie si agentúra účtuje 25 eur manipulačných poplatkov. Ak je zákazník nútený vypovedať ubytovanie v termíne 7 dní pred začatím plynutia poskytovaných služieb, ponúkne mu agentúra možnosť nájsť si iného užívateľa jeho rezervácie, ak je to možné (toto závisí aj od finálneho poskytovateľa služieb, ktorým je zväčša prenajímateľ). V takomto prípade si agentúra zaúčtuje iba skutočné náklady vzniknuté výmenou zákazníkov. Nový užívateľ rezervácie preberá na seba všetky záväzky vyplývajúce z týchto Všeobecných podmienok.

Pokiaľ zákazník nedorazí do svojej ubytovacej jednotky do polnoci v deň začiatku svojho rezervovaného pobytu, a neohlási sa agentúre či poskytovateľovi služby, jeho rezervácia sa pokladá za vypovedanú a náklady vypovedania sa účtujú podľa vyššie uvedených taríf. Ak sú reálne vzniknuté náklady vyššie než horeuvedené náklady, agentúra si vyhradzuje právo zaúčtovať si v plnej výške reálne vzniknuté náklady.

Agentúra neuhrádza zákazníkovi výdavky, ktoré mu vznikli pri vybavovaní víz, či cestovných dokladov, spojených s vypovedanou rezerváciou ubytovania.

Úhradou rezervácie klient potvrdzuje, že sa v celosti oboznámil so všetkými charakteristikami a podmienkami, s ktorými sa vybraná ubytovacia jednotka ponúka. Uskutočnením platby za rezerváciu sa všetko, čo je uvedené v týchto Všeobecných podmienkach, stáva právne záväzným tak pre klienta, ako aj pre Cestovnú kanceláriu.

ZRUŠENIE PRENÁJMU AUTOMOBILU

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej rezervácie prenájmu automobilu výdavky spojené so zrušením sú nasledovné:
Za zrušenie rezervácie 20 % z celkovej ceny rezervácie.


CANCELLATION OF THE RESERVATION WITH TRAVEL CANCELLATION INSURANCE


Applies only if the guest bought "Travel cancellation insurance".
In this case "General terms" of Allianz Travel insurance are valid.
Here are the articles that refer to "Travel cancellation insurance":

Sum insured


Article 41


1. The sum insured equals the price of the travel agreed and paid by the Insured at a travel agency in respect of which he/she has concluded an insurance contract with the Insurer.

Scope of the Insurer’s liability


Article 42


1. The Insurer shall pay 90% of the amount charged to the Insured by the travel agency in accordance with the provisions concerning cancellation which are contained in the terms and conditions of the travel agreement.

2. The Insurer shall indemnify the costs of travel cancellation if the trip in question has been cancelled because of any of the following events affecting the Insured him/herself or any risk person:
   a) death
   b) sudden acute illness which requires an urgent medical care;
   c) accident involving a severe bodily injury;
   d) pregnancy disorders;
   e) intolerance of vaccination which the Insured was obliged to take according to valid legal regulations of the country of destination;
   f) losses of and/or damages to property caused by fire, natural disaster or deliberate criminal act of a third party;
   g) military exercise.

3. Risk persons within the meaning of these Terms and Conditions are:
   - spouse or co-resident common-law spouse,
   - children,
   - parents,
   - siblings,
   - grandparents of the Insured or of the Insured’s spouse or co-resident common-law spouse only in the case of occurrence of the event referred to in Article 42, paragraph 2, item (a) (death).


Notification of insured event


Article 43/


1. The Insured is obliged within 3 (three) working days of occurrence of any reason for travel cancellation as specified in Article 41 of these Terms and Conditions to cancel the trip at the travel agency with which he/she has entered into the travel agreement.

2. If the Insured had to cancel the contracted or commenced trip for any of the reasons specified in Article 42 of these Terms and Conditions, he/she is obliged to inform the Insurer thereof in writing within 15 days, at the latest, from the date of occurrence of the reason for cancellation.

Article 44


1. The Insured is obliged, within 30 days, at the latest, of the date when the trip should commence according to the original plan, submit to the Insurer a claim along with the following documents:
   a) original insurance policy;
   b) payment slip and travel agreement whereby he/she confirms that the travel has been paid for;
   c) a written certificate of the travel cancellation by the travel agency; the date of travel cancellation must be shown clearly and explicitly, and in the case of termination of a trip that has already commenced, the date and place of cancellation of the trip must be specified;
   d) written statement by the travel agency showing the amount that has been charged to the Insured because of cancellation or termination of the trip;
   e) if a trip is cancelled or terminated because of illness, bodily injury, pregnancy or intolerance of a vaccine, the Insured must submit to the Insurer the complete medical documentation relating to the illness, injury, pregnancy and vaccination, which is associated with the Insured’s inability to travel, as well as a sick-leave report or the employer’s certificate on the use of paid holiday in that period, if the Insured is employed;
   f) if a trip is cancelled or terminated because of death, the Insured or Beneficiary must submit to the Insurer the death certificate or an extract from the Register of deaths;
   g) if a trip is cancelled or terminated because of a loss of and/or damage to property or military exercise, the Insured must submit to the Insurer a certificate of the competent authority.

These Terms and Conditions shall be applied from 1 July 2006.

Download travel insurance terms download
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Súhlasím s tým, nezobrazovať znova túto správu.