Záruka najlepšej ceny!
VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA UBYTOVACÍCH SLUŽIEB


1. OBSAH VŠEOBECNÝCH PODMIENOK POSKYTOVANIA UBYTOVACÍCH SLUŽIEB

Všeobecné podmienky poskytovania služieb sú súčasťou zmluvy medzi spoločnosťou Uniline d.o.o. ako poskytovateľom služieb, resp. ich oprávneným sprostredkovateľom, a klientom, ktorý akceptuje ponúknuté a vybrané služby v oblasti cestovného ruchu. Všetko, čo je uvedené vo všeobecných podmienkach predstavuje právny záväzok tak pre klienta, ako aj pre spoločnosť Uniline d.o.o. Všeobecné podmienky cestovania sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti Uniline d.o.o.

Spoločnosť Uniline d.o.o. sa zaväzuje uskutočniť všetky opatrenia za účelom presného a kvalitného informovania svojich zákazníkov. Všetky informácie, údaje a fotografie spojené s ubytovacími kapacitami získala spoločnosť Uniline d.o.o. od finálneho poskytovateľa služieb. Hoci zákazníkom všetky informácie sprístupňujú zamestnanci Uniline d.o.o., spoločnosť Uniline d.o.o. nepreberá zodpovednosť za chyby, nedostatky či meškanie pri aktualizácii tejto či inej časti internetových stránok.

2. KATEGORIZÁCIA A OPIS SLUŽIEB

Ponúkané ubytovacie jednotky sú opísané v súlade s oficiálnou kategorizáciou miestnej turistickej organizácie platnej v čase vydávania povolenia pre výkon podnikateľskej činnosti.

Štandardy ubytovania, stravovania, služieb a ďalších jednotlivých miest a krajín sú rozličné a neporovnateľné. Informácie, ktoré zákazník dostane na inom predajnom mieste či miestach, nezaväzujú spoločnosť Uniline d.o.o. vo väčšej miere ako informácie uverejnené na našich internetových stránkach alebo katalógu, či druhých tlačených materiáloch, ktoré agentúra vydáva.

Ak sa zákazník výslovne nedohodol na izbe/apartmáne so zvláštnymi charakteristikami, bude akceptovať ktorúkoľvek oficiálne zaregistrovanú izbu/apartmán slúžiacu na prenajímanie v dotyčnom objekte, uvedenú v katalógu a v cenníku. Ak je to možné, spoločnosť Uniline d.o.o. sa pokúsi uspokojiť zákazníkove dodatočné požiadavky ohľadom ubytovania (komfort, orientácia izby, poschodie a podobne.), nemôže však zaručiť splnenie takýchto požiadaviek.

3. VLASTNOSTI A CENA UBYTOVANIA

Ceny ubytovania sú uvedené pri každej ubytovacej jednotke zvlášť, a zahŕňajú aj služby uvedené pri ubytovacej jednotke v rezervácii.

Za zvláštne služby sa pokladajú služby, ktoré sú v ponuke danej ubytovacej jednotky, ale nie sú zahrnuté v cene, preto ich zákazník hradí zvlášť. O zvláštne služby treba požiadať v žiadosti o rezerváciu, doplácajú sa ako dodatok k cene ubytovacích služieb a spadajú do konečného vyúčtovania.

Fakultatívne služby sú služby, ktoré ponúka spoločnosť Uniline d.o.o., no nie sú obsiahnuté v rámci ponuky prenajímanej ubytovacej jednotky.

Ceny ubytovacích jednotiek sú vyjadrené v eurách, no účtujú sa v kunách na základe stredného kurzu NBH (Chorvátska Národná Banka) v deň zúčtovania - úhrady. Spoločnosť Uniline d.o.o. si vyhradzuje právo na zmenu uverejnených cien v prípade zmeny ceny ubytovania poskytovateľom služieb.

4. ŽIADOSŤ O REZERVÁCIU

Žiadosť o rezerváciu ubytovania sa podáva elektronicky, vyplnením na to určeného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach spoločnosti Uniline d.o.o. Zákazník je povinný pravdivo a presne uviesť v žiadosti všetky údaje, ktoré sa od neho na príslušných miestach formulára vyžadujú, a to rovnako za seba ako aj za osoby, ktoré na ubytovanie prihlasuje. Spoločnosť Uniline d.o.o. nepreberá zodpovednosť za pravdivosť údajov, ktoré zákazník v žiadosti o rezerváciu uvádza. V prípade nepravdivosti poskytnutých údajov si spoločnosť Uniline d.o.o. vyhradzuje právo na zmenu cien a zaúčtovanie cenového rozdielu priamo v mieste poskytovaného ubytovania.

5. REZERVÁCIE A PLATBY

Žiadosti a rezervácie ubytovania sa prijímajú v elektronickej a telefonickej forme, ďalej písomne ako aj osobne v pobočke agentúry. Vykonaním rezervácie zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s týmito Všeobecnými podmienkami poskytovania cestovných a ubytovacích služieb, ktoré predtým pozorne prečítal, a prijíma ich v celosti. Takto sa celý obsah Všeobecných podmienok stáva právne záväzným rovnako pre zákazníka, ako aj pre agentúru. Agentúra dáva zákazníkovi k dispozícii príslušné reklamné materiály, alebo program v tlačenej alebo elektronickej podobe, oboznamuje ho so všetkými všetky príslušnými informáciami spojenými s jeho cestou, zoznamuje a odkazuje ho na všeobecné podmienky cestovania a ponúka mu balík cestovného poistenia a poistenie proti vypovedaniu služieb. Zákazník je pri rezervácii povinný poskytnúť všetky údaje, ktorých poskytnutie si rezervácia vyžaduje. Rezervácia nadobúda právoplatnosť jej uhradením zo strany zákazníka, akékoľvek iné potvrdenie, či už písomné alebo ústne nie je právoplatnou rezerváciou. Za rezerváciu služieb je potrebné uhradiť akontáciu vo výške 30 % celkovej ceny, kým zbytok celkovej sumy sa uhrádza najneskôr 21 dní pred začatím využívania rezervovaných služieb.

Ak do dátumu príchodu ostáva menej ako 21 dní, je nevyhnutne potrebné uhradiť 100% ceny ubytovacích služieb na základe odobrenej žiadosti. Úhrada sa môže vykonať na devízový alebo žírový účet spoločnosti Uniline d.o.o., a taktiež platbou kreditnou kartou cez internet. Pri kúpe služieb prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie – diktovaním čísla svojej kreditnej karty – prijíma zákazník v celosti tieto Všeobecné podmienky obchodného styku. Platba bankovou poukážkou zo zahraničia sa realizuje najneskôr päť dní pred príchodom zákazníka, a platba rovnakým spôsobom z Chorvátskej republiky sa realizuje najneskôr tri dni pred príchodom zákazníka.

Po prijatí celkovej sumy vybranej služby bude zákazníkovi doručený voucher (potvrdenie), ktorý obsahuje presne uvedené rezervované a zaplatené služby. Voucher slúži ako dôkaz uhradenej rezervácie služieb. Zákazník je ho povinný predložiť pri príchode do ubytovacieho objektu, na základe čoho mu budú poskytnuté rezervované služby. Ak do rezervovanej ubytovacej jednotky pricestuje viac osôb ako je stanovené na voucheri, má poskytovateľ služieb právo rozhodnúť sa, či poskytne ubytovanie iba prihláseným osobám, alebo ho poskytne všetkým, pod podmienkou uhradenia všetkých ubytovacích poplatkov za vopred neprihlásené osoby v mieste ubytovania.

Uhradením rezervácie zákazník potvrdzuje, že je plne oboznámený so všetkými podrobnosťami a podmienkami, s ktorými mu ubytovacia jednotka bola ponúknutá. Uhradením rezervácie zákazník potvrdzuje prijatie Všeobecných podmienok poskytovania ubytovacích služieb, a potvrdzuje, že mu v rámci týchto služieb bolo ponúknuté cestovné poistenie. Samotný akt úhrady rezervácie je právnym záväzkom rovnako pre zákazníka, ako aj pre spoločnosť Uniline d.o.o.

Poznámka pre platby kreditnou kartou – všetky platby prebiehajú v chorvátskych kunách. Presná suma, ktorá je odúčtovaná z kreditnej karty cestujúceho, sa získa prepočtom na chorvátske kuny podľa stredného devízneho kurzu chorvátskej národnej banky platného v deň autorizácie kreditnej karty. Pri odúčtovaní z kreditnej karty sa táto suma prevedie na domácu valutu cestujúceho podľa platného kurzového lístka príslušnej finančnej inštitúcie. Pri tomto prevode môže vzniknúť určitý rozdiel v hodnote v porovnaní s originálnou cenou zverejnenou na internetovej stránke agentúry.

6. PRÁVO SPOLOČNOSTI UNILINE d.o.o. NA ZMENU A VYPOVEDANIE

Spoločnosť Uniline d.o.o. sa zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi ubytovanie v objednaných ubytovacích kapacitách a v rezervovanom termíne, s výnimkou výskytu výnimočných okolností (vojna, nepokoje, štrajky, teroristické útoky, sanitárne poruchy, živelné pohromy, mocenské intervencie a podobne).

Spoločnosť Uniline d.o.o. môže navrhnúť zmenu rezervovaného ubytovania, či vypovedať prenajaté ubytovacie kapacity v plnom, či čiastočnom rozsahu, a to pred či počas trvania zákazníkovho pobytu, ak sa vyskytnú mimoriadne okolnosti, ktoré sa nedajú predpokladať ani vyriešiť, a ktoré by, v prípade ich existencie v čase zverejnenia, či predaja príslušných ubytovacích služieb, boli dôvodom na neprijatie, či nepotvrdenie žiadosti o prenajatie predmetných ubytovacích jednotiek.

Ak zákazník uhradí službu, ktorú Uniline d.o.o. nemôže splniť (on-line alebo na základe chybnej ponuky), zákazníkovi bude ponúknutá alternatíva..

Pokiaľ spoločnosť Uniline d.o.o. nemôže ponúknuť zákazníkovi alternatívu, môže sa zmena rezervovaného ubytovania vykonať výhradne s odobrením zákazníka. Ponúknutá alternatíva sa musí vyznačovať rovnakou, či vyššou kvalitou ako je kvalita rezervovaného ubytovania. Ak zákazník akceptuje alternatívu, je v prípade rozdielu v cene povinný doplatiť rozdiel (Uniline d.o.o. znáša výdavky vo výške 10%, ak nejde o balík služieb, PONUKU LAST MINUTE, ubytovanie na princípe hotela NO NAME a systém FORTUNA, ako aj ostatné zvláštne ponuky FORMULE ROULETTE), ak je alternatíva lacnejšia ako rezervovaná služba, vracia spoločnosť Uniline d.o.o. rozdiel v cene zákazníkovi.

Spoločnosť Uniline d.o.o. je povinná informovať svojich zákazníkov, ktorí úhradou rezervácie potvrdili svoj príchod, o zmene či vypovedaní rezervácie ihneď ako sa mimoriadne okolnosti vyskytnú, a v prípade nemožnosti nájdenia alternatívneho ubytovania im vrátiť nerealizovanú sumu, zníženú o administratívne výdavky agentúry.

7. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ZMENU A VYPOVEDANIE

V prípade, že si zákazník želá zmeniť či vypovedať rezerváciu vykonanú na základe jeho žiadosti, musí tak urobiť písomne (e-mailom, poštou alebo faxom). Za zmenu sa pokladá zmena počtu osôb, či dátumu začiatku, alebo ukončenia využívania služieb najneskôr 30 dní pred začatím využívania služieb. Prvá zmena rezervácie, ak je táto možná bez dodatočných výdavkov, sa vykonáva bezplatne. Za každú nasledujúcu zmenu rezervácie sa účtuje suma 15 euro. V prípade, že zmena rezervácie nie je možná, v dôsledku čoho zákazník odstúpi od potvrdenej rezervácie, postupuje sa v súlade s dole uvedenými podmienkami vypovedania rezervácie. Zmena ubytovacej jednotky a každá ďalšia zmena v čase 30 dní pred začatím termínu využívania rezervácie, ako aj počas využívania ubytovacích služieb, sa pokladá za vypovedanie rezervácie.

V prípade vypovedania pevne potvrdenej rezervácie hotelového ubytovania, predstavuje základ pre výpočet stornovacích zrážok dátum prijatia písomnej výpovede ubytovania. Tieto tarify sú nasledovné:

1. Za vypovedanie rezervácie do 30 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 15% z celkovej ceny rezervácie, so spodnou hranicou vo výške 15 eur.

2. Za vypovedanie rezervácie v termíne 29-22 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 30% z celkovej ceny rezervácie.

3. Za vypovedanie rezervácie od 21 do 15 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 40% z celkovej ceny rezervácie.

4. Za vypovedanie rezervácie od 14 do 8 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 80% z celkovej ceny rezervácie.

5. Za vypovedanie rezervácie od 7 do 0 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 100% z celkovej ceny rezervácie.

6. Za vypovedanie rezervácie po príchode do ubytovacej jednotky, či ak sa zákazník nedostaví do rezervovaného ubytovacieho zariadenia sa účtuje suma 100% z celkovej ceny rezervácie.

Za každé vypovedanie rezervácie si agentúra účtuje 25 eur manipulačných poplatkov. Ak je zákazník nútený vypovedať ubytovanie v termíne 7 dní pred začatím plynutia poskytovaných služieb, ponúkne mu agentúra možnosť nájsť si iného užívateľa jeho rezervácie, ak je to možné (toto závisí aj od finálneho poskytovateľa služieb, ktorým je zväčša prenajímateľ). V takomto prípade si agentúra zaúčtuje iba skutočné náklady vzniknuté výmenou zákazníkov. Nový užívateľ rezervácie preberá na seba všetky záväzky vyplývajúce z týchto Všeobecných podmienok.

Pokiaľ zákazník nedorazí do svojej ubytovacej jednotky do polnoci v deň začiatku svojho rezervovaného pobytu, a neohlási sa agentúre či poskytovateľovi služby, jeho rezervácia sa pokladá za vypovedanú a náklady vypovedania sa účtujú podľa vyššie uvedených taríf. Ak sú reálne vzniknuté náklady vyššie než horeuvedené náklady, agentúra si vyhradzuje právo zaúčtovať si v plnej výške reálne vzniknuté náklady.

Agentúra neuhrádza zákazníkovi výdavky, ktoré mu vznikli pri vybavovaní víz, či cestovných dokladov, spojených s vypovedanou rezerváciou ubytovania.

ZRUŠENIE PRENÁJMU AUTOMOBILU

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej rezervácie prenájmu automobilu výdavky spojené so zrušením sú nasledovné:
Za zrušenie rezervácie 20 % z celkovej ceny rezervácie.

8. POVINNOSTI SPOLOČNOSTI UNILINE d.o.o.

Spoločnosť Uniline d.o.o. je povinná starať sa o vykonávanie poskytovaných služieb, ako aj vyberať poskytovateľov svojich služieb v súlade s princípmi dobrého hospodárenia, zastávať práva a záujmy svojich zákazníkov podľa dobrých zvyklostí a tradícií cestovného ruchu.

Spoločnosť Uniline d.o.o. je povinná zabezpečiť poskytovanie všetkých uhradených služieb svojim zákazníkom, a preto je zodpovedná voči svojim klientom za eventuálne neposkytnutie objednaných služieb, či časti z nich.

Spoločnosť Uniline d.o.o. vylučuje akúkoľvek svoju zodpovednosť v prípade zmeny a nerealizácie služieb, spôsobených vyššou silou, ako aj meškaním dopravných prostriedkov, za ktoré dopravca nezodpovedá v súlade s pozitívnymi predpismi a medzinárodnými konvenciami. V takýchto prípadoch si cestujúci hradí sám všetky svoje dodatočné výdavky.

9. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinný:

  • vlastniť všetky platné cestovné doklady. Výdavky spojené so stratou, či krádežou dokladov počas prepravy znáša sám zákazník
  • dodržiavať colné a devízové predpisy Chorvátskej republiky, ako aj štátov ktorými prechádza počas prepravy
  • dodržiavať domový poriadok platný v ubytovacích zariadeniach, ako aj spolupracovať s poskytovateľmi služieb v súlade s dobrými úmyslami
  • po príchode do ubytovacej jednotky predložiť poskytovateľovi služieb voucher s presne udaným počtom osôb a druhom služieb, ktoré majú byť poskytnuté.
V prípade nedodržania týchto povinností znáša zákazník výdavky a zodpovedá za vzniknutú škodu. Zákazník sa potvrdením rezervácie zaväzuje, prípade spôsobenia akejkoľvek škody, uhradiť túto priamo na mieste poskytovateľovi služieb.

10. BATOŽINA

Batožina sa prepravuje na riziko zákazníka, preto doporučujeme jej poistenie v rámci cestovného poistenia v niektorej z poisťovní.

Spoločnosť Uniline d.o.o. nezodpovedá za poškodenie, či stratu batožiny, ani za krádež batožiny, či drahocenností, ku ktorým došlo v ubytovacej jednotke zákazníka. Poškodenie či stratu hlási zákazník poskytovateľovi služieb a príslušnej policajnej stanici.

11. POISTENIE RIZIKA VYPOVEDANIA UBYTOVANIA

Pokiaľ zákazník pri rezervácii predpokladá, že by v určitej situácii mohlo prísť z jeho strany k vypovedaniu ubytovania, odporúča agentúra zabezpečiť sa pomocou poistenia voči riziku vypovedania. Poistenie voči vypovedaniu sa nedá zabezpečiť dodatočne, ale len v rámci žiadosti o ubytovanie. Položka poistenia sa vypočítava v závislosti od hodnoty ubytovania, v súlade s cenníkom poisťovne, v ktorou má agentúra uzavretú zmluvu.

Pokiaľ zákazník nemá poistenie voči vypovedaniu a musí vypovedať zarezervované ubytovanie, agentúra si vyhradzuje právo vyplatenia podľa pravidiel uvedených v článku 7. tejto zmluvy. Zaplatením poistenia voči vypovedaniu sa všetka zodpovednosť prenáša na poisťovňu, u ktorej poistenie uzavrel, pričom sa agentúra zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi všetku dokumentáciu, potrebnú na realizáciu pohľadávky voči poisťovni, vzťahujúcu sa na jeho rezerváciu. Všetky ostatné podmienky poistenia sa nachádzajú v poistnej zmluve, pričom doporučujeme každému zákazníkovi, aby sa s nimi podrobne oboznámil.

12. CESTOVNÉ POSITENIE

Ceny našej cestovnej turistickej nezahŕňajú balík cestovného poistenia: poistenie voči nehode a chorobe v priebehu dovolenky, poistenie voči poškodeniu a strate batožiny a dobrovoľné zdravotné poistenie.

Podpisom zmluvy o poskytnutí služieb, ktorej súčasťou sú aj tieto podmienky, sa predpokladá, že zákazníkom boli ponúknuté a odporučené dodatočné poistenia uvedené v predchádzajúcom odseku. V prípade, že cestujúci o uvedené poistenia požiada, môže si ich zabezpečiť priamo v poisťovni, ktorá poistenie ponúka, alebo prostredníctvom agentúry, ktorá je tu iba sprostredkovateľom. Odporúčame Vám pozorne si preštudovať podmienky poistenia pred jeho zakúpením.

13. RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ

Každý zákazník – zmluvná strana – má právo protestovať proti neuskutočnenej zmluvne stanovenej službe. Ak sú služby obsiahnuté v zmluve vykonané nekvalitne, môže zákazník požadovať odškodnenie podaním písomnej sťažnosti. Každý zákazník má právo protestovať voči neposkytnutiu rezervovanej uhradenej služby. Každý zákazník s potvrdenou rezerváciou podáva sťažnosť zvlášť.

Zákazník je povinný v deň príchodu ihneď reklamovať u predstaviteľa poskytovateľa služieb (recepčného, vlastníka ubytovacieho zariadenia a pod.) nezodpovedajúcu kvalitu služieb, a upovedomiť o tom spoločnosť Uniline d.o.o., alebo jej oprávneného zástupcu. Zákazník je povinný oboznámiť s vecou čo najskôr poskytovateľa služieb, a pokúsiť sa spolu s ním nájsť uspokojivé riešenie. Zákazník je povinný spolupracovať s poskytovateľom služieb a agentúrou s dobrou vôľou a cieľom odstránenia príčiny sťažnosti.

Ak zákazník na mieste akceptuje ponúknuté riešenie sťažnosti, ktoré zodpovedá uhradenej službe, agentúra nie je povinná zaoberať sa jeho dodatočnými pripomienkami.

Pokiaľ sa problém nepodarí vyriešiť ani po zásahu v mieste ubytovania, je zákazník povinný najneskôr 8 dní po návrate s dovolenky doručiť písomnú sťažnosť spolu so sprievodnou dokumentáciou a fotografiami, ktoré dokazujú odôvodnenosť sťažnosti agentúre, a to emailom alebo poštovou zásielkou. Agentúra berie do úvahy iba úplne zdokumentované sťažnosti, prijaté v termíne 8 dní po ukončení rezervácie.

Počas trvania námietkového postupu, a to najviac 14 respektíve 28 dní po podaní sťažnosti, sa zákazník bezvýhradne zrieka akejkoľvek sprostredkovateľskej aktivity druhej osoby, arbitráže UHPA, či inej inštitúcie, ako aj poskytovania informácií médiám. V tomto období sa zákazník taktiež zrieka práva na podanie žaloby.

Najvyššie odškodnenie vyplývajúce zo sťažnosti môže dosiahnuť cenu reklamovanej časti služieb a nemôže sa vzťahovať na už využité služby, rovnako ani na celkovú cenu služby. Týmto sa vylučuje právo zákazníka na vyplatenie ideálnej škody. Agentúra nie je zodpovedná za prípadné klimatické podmienky, čistotu a teplotu mora v destináciách, ako aj ostatné podobné podmienky a udalosti, ktoré môžu spôsobiť nespokojnosť zákazníka, no netýkajú sa priamo kvality rezervovanej ubytovacej jednotky (napr. zlé počasie, slabo upravené pláže, prílišná vzdialenosť verejných pláží od miesta ubytovania, značné dopravné zápchy, odcudzenie či škoda na majetku a pod.).

Spoločnosť Uniline d.o.o. neuznáva reklamácie týkajúce sa veľmi zľavnených služieb tzv. PONUKU LAST MINUTE, ubytovanie na princípe hotela NO NAME a systému FORTUNA, ako aj ostatných zvláštnych ponúk FORMULE ROULETTE.

NOTICE OF COMPLAINT SUBMISSION

14. SÚDNE SPORY

Zákazník a agentúra sa vynasnažia riešiť prípadné spory o uplatňovaní tejto Zmluvy dohodou, no v opačnom prípade sa zhodujú na kompetencii riešenia takýchto sporov na Okresnom súde v meste Pula, podľa zákonov Chorvátskej republiky.

Údaje zozbierané prostrednictvom rezervačného formulára sú považované za osobné údaje a sú chránené podľa príslušných chorvátskych právnych predpisov. Rezerváciou potvrdzujete, že osobné údaje uvedené v formuláre sú pravdivé a suhlasite s ich zberom a spracovaním.

By submitting his/her personal data the customer hereby confirms that he/she is willing to let Uniline d.o.o. and associated brands use that data in promotional purposes like (and not only) newsletter advertising and any other promotional campaigns Uniline d.o.o. might think would suite the customer.

Pula, 24.05.2017.
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Súhlasím s tým, nezobrazovať znova túto správu.